WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Nguyễn Tuấn Minh

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện Tử

Chức vụ:  Cố Vấn Khoa Học

Trình độ:  PGS. TS