WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Ban lãnh đạo

Trần Lê Thăng Đồng

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  Phó Giám đốc

Trình độ:  Thạc Sỹ

Email:  tranthangdong@duytan.edu.vn

Cố vấn khoa học

Thân Ngọc Hoàn

Chuyên ngành:  Điều khiển điện tự động tàu biển

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  GS.TS

Bạch Gia Dương

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  GS.TS

Nguyễn Quang Vịnh

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS

Email:  vinhquang2808@yahoo.com

Nguyễn Huy Phương

Chuyên ngành:  Tự Động Hóa Công Nghiệp

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS

Email:  phuong.nguyenhuy@hust.edu.vn

Trần Quang Vinh

Chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  NGƯT.GS.TS

Nguyễn Tuấn Minh

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điện Tử

Chức vụ:  Cố Vấn Khoa Học

Trình độ:  PGS. TS

Chuyên viên

Hà Mỹ Duyên

Chuyên ngành:  Điện - Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hamyduyen@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Võ Chí Thành

Chuyên ngành:  Cơ Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  vochithanh.cdt@gmail.com

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Nguyễn Ngô Anh Quân

Chuyên ngành:  Điện tự động

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  nguyenquan97@hotmail.com

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Nguyễn Kim Thắng

Chuyên ngành:  Điện - Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  kimthang91@gmail.com

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Nguyễn Thành Nam

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn Thông

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  nguyenthanhnam9@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Dũ Văn Ngân

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Cơ khí

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  nganc4bk@gmail.com

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu , Đà Nẵng

Nông Trọng Tú

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Cơ khí

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  trongtu4@gmail.com

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu Đà Nẵng

Dương Văn Hoà

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Cơ khí

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  bk17c4a@gmail.com

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng