WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Nông Trọng Tú

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Cơ khí

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  trongtu4@gmail.com

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu Đà Nẵng