WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Nguyễn Thành Nam

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn Thông

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  nguyenthanhnam9@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  P401D - 120 Hoàng Minh Thảo, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Quá trình công tác

-      2/2023 – Nay: Nghiên cứu viên, Trung tâm Điện-Điện tử, trường Đại Học Duy Tân.

Quá trình đào tạo

1. Đại học

      -      Hệ đào tạo: Tập trung

      -      Thời gian đào tạo: 2018 – 2023

      -      Nơi đào tạo: Trường Đại Học Duy Tân

      -      Ngành học: Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử

2. Sau đại học

      -      Nơi đào tạo: Trường Đại Học Duy Tân

      -      Thời gian đào tạo: 2023 – nay

      -      Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử

 

Công trình nghiên cứu

Các công bố khác (bài báo quốc tế, trong nước, báo cáo đăng kỉ yếu…):

STT Tên bài báo Tác giả chính/ Đồng tác giả Năm công bố Tên tạp chí, hội nghị
1 Performance Analysis of RF Energy Harvesting Mobile Edge Computing Network Using NOMA Scheme with Dual Access Points Đồng tác giả 2023

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series (LNICST,volume 531) INISCOM 2023.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-47359-3_6