WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Hệ thống Điện - Điện tử

aaaaa

Mô tả chung: II.1 - 1 Tạp chí ISI (9×11.1%=1 điểm, Q2): Tham gia cùng Hai T. Do (Ngoài, 11.1%), Linh H. Truong (Ngoài, 11.1%), Minh T. Nguyen (Ngoài, 11.1%), Chen-Fu Chien (Ngoài, 11.1%), Hoang T. Hua (Ngoài, 11.1%), Cuong V. Nguyen (Ngoài, 11.1%), Hoa T. T. Nguyen (Ngoài, 11.1%), Nga T. T. Nguyen (Ngoài, 11.1%) + Energy-Efficient Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Surveillance Utilizing Artificial Intelligence (AI), Wireless Communications & Mobile Computing, 2021, 8615367, 2021## - 1 Tạp chí SCOPUS Hội nghị (0×20%=0 điểm, chưa nộp bản cứng): Tham gia cùng Võ Chí Thành (Trường CN - TT. CEE, 20%), Nguyễn Ngô Anh Quân (Trường CN - TT. CEE, 20%), Trần Lê Thăng Đồng (Trường CN - TT. CEE, 20%), Nguyễn Thị Minh (Ngoài, 20%) + Fusion of Inertial and Magnetic Sensors for Autonomous Vehicle Navigation and Freight in Distinctive Environment, ICERA 2021: Advances in Engineering Research and Application, Springer, Cham,pp 431–439, 2022## - 1 Tạp chí SCOPUS Hội nghị (0×20%=0 điểm, chưa nộp bản cứng): Tham gia cùng Đỗ Thị Hải (Ngoài, 20%), Hứa Thị Hoàng (Ngoài, 20%), Nguyễn Thị Thanh Hoa (Ngoài, 20%), Nguyễn Thị Minh (Ngoài, 20%) + Cooperative Tracking Framework for Multiple Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), ICERA 2021: Advances in Engineering Research and Application, Springer, Cham pp 276–285, 2022## - 1 Tạp chí SCOPUS Hội nghị (0×25%=0 điểm, chưa nộp bản cứng): Tham gia cùng Nguyễn Ngô Anh Quân (Trường CN - TT. CEE, 25%), Võ Chí Thành (Trường CN - TT. CEE, 25%), Trần Lê Thăng Đồng (Trường CN - TT. CEE, 25%) + Navigation for Two-Wheeled Differential Mobile Robot in the Special Environment, International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, INISCOM 2022,Springer cham, 167-183, 2022## - 1 Tạp chí SCOPUS Hội nghị (0×25%=0 điểm, chưa nộp bản cứng): Tham gia cùng Võ Chí Thành (Trường CN - TT. CEE, 25%), Nguyễn Ngô Anh Quân (Trường CN - TT. CEE, 25%), Trần Lê Thăng Đồng (Trường CN - TT. CEE, 25%) + Stabilization Controller Design for Differential Mobile Robot Using Lyapunov Function and Extended Kalman Filter, International Conference on Industrial Networks and Intelligent Systems, INISCOM 2022,Springer cham, 201-213, 2022## - 1 Tạp chí ISI (=5 điểm, TG chính, ESCI): Tham gia cùng Minh T. Nguyen (Ngoài, 16.7%), Cuong V. Nguyen (Ngoài, 16.7%), Guido Ala (Ngoài, 16.7%), Fabio Viola (Ngoài, 16.7%), Ilhami Colak (Ngoài, 16.7%) + Hybrid Solar-RF Energy Harvesting Mechanisms for Remote Sensing Devices, International Journal of Renewable Energy Research, 12 (1), 2022## II.2b - 1 Đề tài NCKH GV cấp Trường (8×25%=2 điểm): Tham gia cùng Võ Chí Thành (Trường CN - TT. CEE, 25%), Nguyễn Ngô Anh Quân (Trường CN - TT. CEE, 25%), Lê Quang Thành (Trường CN - TT. CEE, 25%) + Phương pháp dẫn đường cho robot di động dùng cảm biến quán tính và đường dẫn ảo để di chuyển trong các môi trường đặc thù, 235/QĐ-ĐHDT ngày 18/1/22, 2022##

Giá: 1 VNĐ

Liên hệ