-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Phạm Ngọc Quang

Chuyên ngành:  Cơ điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  ngocquangcdt@gmail.com