-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Nguyễn Đăng Minh Hùng

Chuyên ngành:  Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  minhhungkrb@gmail.com