-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Hoàng Thái Hòa

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  MECHANICAL ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hoangthaihoa1991@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng