-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Hoàng Thái Hòa

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  hoangthaihoa1991@gmail.com