-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Hoàng Nhật

Chuyên ngành:  Tin học viễn thông

Chức vụ:  PCB DESIGN ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hoangnhat@duytan.edu.vn

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng