-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Đinh Hữu Quang

Chuyên ngành:  Tự động hóa

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  cslamnhatquang@gmail.com