-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Đinh Hữu Quang

Chuyên ngành:  Cơ khí

Chức vụ:  MECHANICAL ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  cslamnhatquang@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng