WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Trần Quang Vinh

Chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  NGƯT.GS.TS