-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

TRẦN QUANG VINH

Chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  NGƯT.GS.TS