-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

THÂN NGỌC HOÀN

Chuyên ngành:  Điều khiển điện tự động tàu biển

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  GS.TS