WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Thân Ngọc Hoàn

Chuyên ngành:  Điều khiển điện tự động tàu biển

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  GS.TS