-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

NGUYỄN QUANG VỊNH

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS

Email:  vinhquang2808@yahoo.com