WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Nguyễn Quang Vịnh

Chuyên ngành:  Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS

Email:  vinhquang2808@yahoo.com