-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

NGUYỄN HUY PHƯƠNG

Chuyên ngành:  Tự Động Hóa Công Nghiệp

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS

Email:  phuong.nguyenhuy@hust.edu.vn