WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Nguyễn Huy Phương

Chuyên ngành:  Tự Động Hóa Công Nghiệp

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS

Email:  phuong.nguyenhuy@hust.edu.vn