-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

NGÔ DIÊN TẬP

Chuyên ngành:  Điện Tử-Tin học và Tự Động Hoá

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS