WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Ngô Diên Tập

Chuyên ngành:  Điện Tử-Tin học và Tự Động Hoá

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  PGS.TS