-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

BẠCH GIA DƯƠNG

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông

Chức vụ:  Cố vấn Khoa học

Trình độ:  GS.TS