WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Võ Chí Thành

Chuyên ngành:  Cơ Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  vochithanh.cdt@gmail.com

Địa chỉ:  Đà Nẵng