WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Phạm Ngọc Quang

Chuyên ngành:  Kỹ thuật cơ khí

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  phamngocquang3@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  Đà Nẵng