WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Nguyễn Ngô Anh Quân

Chuyên ngành:  Điện tự động

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  nguyenquan97@hotmail.com

Địa chỉ:  Đà Nẵng