-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Nguyễn Kim Thắng

Chuyên ngành:  Điện - Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  kimthang91@gmail.com

Địa chỉ:  Đà Nẵng