WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Nguyễn Kim Thắng

Chuyên ngành:  Điện - Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  kimthang91@gmail.com

Địa chỉ:  Đà Nẵng

Quá trình đào tạo

1. Đại học

       -    Hệ đại học: Chính quy

       -    Thời gian đào tạo: 2009 – 2014

       -    Nơi đào tạo: Trường Đại học Duy Tân

       -    Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
2. Cao học

       -    Hệ đại học: Chính quy

       -    Thời gian đào tạo: 2021 - 2023

       -    Nơi đào tạo: Trường Đại học Duy Tân

       -    Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử