-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Lê Quang Thành

Chuyên ngành:  Kỹ thuật điện điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  quangthanhle96@gmail.com

Địa chỉ:  Đà Nẵng