WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Hồ Thị Kim Phụng

Chuyên ngành:  Kỹ thuật điện điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hotkimphung@gmail.com

Địa chỉ:  Đà Nẵng