-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Hà Mỹ Duyên

Chuyên ngành:  Điện - Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hamyduyen@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  Đà Nẵng