WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Hà Mỹ Duyên

Chuyên ngành:  Điện - Điện tử

Chức vụ:  Chuyên viên

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  hamyduyen@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  Đà Nẵng

Quá trình công tác

- 4/2020 - 9/2020 Chuyên viên phòng Thí nghiệm, Phòng NC và hợp tác Điện -  Điện tử với Doanh Nghiệp

- 10-2020 - nay, Chuyên viên Trung tâm Điện - Điện tử, Trợ giảng khoa Điện Điện tử

 

Quá trình đào tạo

1. Đại học

- Hệ đào tạo: Tập trung

- Thời gian đào tạo: 2015 - 2020

- Nơi đào tạo: Đại học Duy Tân

- Chuyên ngành: Hệ thống nhúng

 

2. Sau đại học

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Duy Tân

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện tử

- Năm đào tạo: 2021-2023

 

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh 

 

 

Công trình nghiên cứu

1. Các đề tài tham gia nghiên cứu:

  • STT
Tên đề tài Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thiết bị cảnh báo hết giấy nhà vệ sinh 2018 Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2

Magic glasses 2019 Cấp Thành phố

Thành viên

3

Thiết bị cảnh báo xâm hại tình dục trẻ em 2019 Cấp bộ

Thành viên

 

2. Các công bố khác (bài báo quốc tế, trong nước, báo cáo đăng kỉ yếu…):

STT Tên công trinh Năm công bố Tác giả chính/ Đồng tác giả Tên tạp chí
1

Extended Kalman Filter (EKF) Based Localization Algorithms for Mobile Robots Utilizing Vision and Odometry

2022

Đồng tác giả

2022 IEEE 21st Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON)

10.1109/MELECON53508.2022.9843066

2
A novel design of a smart interactive guiding robot for busy airports
2022

Đồng tác giả

International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems

https://doi.org/10.2478/ijssis-2022-0017

 

Giải thưởng

STT Tên giải thưởng Năm nhận Đơn vị cấp
1 Giải khuyến khích cuộc thi sinh viên NC khoa học TP Đà Nẵng năm 2019 với đề tài " Thiết bị cảnh báo xâm hại tình dục ở trê em" 2019 Sở Khoa học và Công Nghê TP Đà Nẵng
2 Giải ba cuộc thi sinh viên NC khoa học TP Đà Nẵng năm 2019 với đề tài " Magic Glasses" 2019 Sở Khoa học và Công Nghê TP Đà Nẵng
3 Giải thưởng " Nữ sinh Khoa học Công Nghệ Việt Nam" 2020 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh