WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

Mobile, Embedded System, PCB Layout, Robotics and UAV

Nhân sự

Trần Lê Thăng Đồng

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  Phó Giám đốc

Trình độ:  Thạc Sỹ

Email:  tranthangdong@duytan.edu.vn

Quá trình công tác

-      6/2009 – 21/8/2013: Nghiên cứu viên, Trung tâm Điện Điện tử, Đại Học Duy Tân.

-      22/8/2013 – 6/2018: Phó Giám đốc T.Trực, Trung tâm Điện Điện tử, Đại Học Duy Tân.

-      7/2018 – Nay : Phó Giám đốc T.Trực, Trung tâm Điện Điện tử, Đại học Duy Tân;

                               Giảng viên kiêm nhiệm, Tổ bộ môn Điện - Điện tử PNU, Khoa Điện - Điện tử, ĐH Duy Tân.

Quá trình đào tạo

1. Đại học

      -      Hệ đào tạo: Tập trung

      -      Thời gian đào tạo: 2005 – 2009

      -      Nơi đào tạo: Trường Đại Học Duy Tân

      -      Ngành học: Công Nghệ Thông Tin

2. Sau đại học

      -      Nơi đào tạo: Trường Đại Học Duy Tân

      -      Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Máy tính

      -      Tên luận án: Phát hiện mặt người dựa trên tiếp cận 3D

3. Ngoại ngữ:         Tiếng Anh           Mức độ sử dụng: TOEFL iBT 48

Công trình nghiên cứu

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Bằng độc quyền sáng chế số 23006 theo Quyết định số 117873/QĐ-SHTT ngày 30/12/2019 của Cục Sở hữu Trí tuệ 2019 Cục sở hữu trí tuệ Thành viên
2 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị đầu kéo xe lăn điện. 2018 Cấp trường Đồng chủ nhiệm
3 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống nhà thông minh CEE-Smarthome. 2015 Cấp trường Chủ nhiệm
4 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống xử lý ảnh số trên nền vi mạch khả trình FPGA. 2014 Cấp trường Chủ nhiệm
5 Nghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến RFID trên nền hệ thống nhúng. Theo quyết định số 4938.BGDĐT-KHCNMT ngày 26/7/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 2011 Cấp Bộ Thành viên

2. Các công bố trên danh mục tạp chí SCI, SCIE, SSCI, AHCI:

TT Tên công trình Tác giả chính/ Đồng tác giả Năm công bố Tên tạp chí
1 A Novel Framework of Modelling, Control, and Simulation for Autonomous Quadrotor UAVs Utilizing Arduino Mega Đồng tác giả 2022

Wireless Communications and Mobile Computing, vol. 2022, Article ID 3044520, 17 pages, 2022. (ISI, Q2).

https://doi.org/10.1155/2022/3044520

2 A Novel Design Of A Smart Interactive Guiding Robot For Busy Airports Đồng tác giả 2022

International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems. (ISI, Q3).

https://doi.org/10.2478/ijssis-2022-0017

3 Improving Power System Stability with Gramian Matrix-Based Optimal Setting of a Single Series FACTS Device: Feasibility Study in Vietnamese Power System Đồng tác giả 2017

Complexity. Volume 2017(4), 2017, Pages 1-21. (ISI, Q2).

https://doi.org/10.1155/2017/3014510

4 An Innovative Control Strategy to Improve the Fault Ride-Through Capability of DFIGs Based on Wind Energy Conversion Systems Đồng tác giả 2016

Energies 9(2): 69, 2016. (ISI, Q2).

https://doi.org/10.3390/en9020069

3.  Các công bố khác (bài báo quốc tế, trong nước, báo cáo đăng kỉ yếu…):

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Field Programmable Gate Array Based Moving Object Tracking System For Robot Navigation 2023

Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. (Q3).

https://doi.org/10.11591/eei.v12i2.4538

2 A Design and Implement of Fuzzy Controller for Taking-off and Landing for Unmanned Aerial Vehicles 2022

Advances in Engineering Research and Application: Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications. ICERA 2022. (Q4).

https://doi.org/10.1007/978-3-031-22200-9_2

3 Navigation for Two-Wheeled Differential Mobile Robot in the Special Environment 2022

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series (LNICST,volume 444). INISCOM 2022. (Q4)

https://doi.org/10.1007/978-3-031-08878-0_12

4 Extended Kalman Filter (EKF) Based Localization Algorithms for Mobile Robots Utilizing Vision and Odometry 2022

2022 IEEE 21st Mediterranean Electrotechnical Conference . MELECON 2022. (Q4)

https://doi.org/10.1109/MELECON53508.2022.9843066

5 Stabilization Controller Design for Differential Mobile Robot Using Lyapunov Function and Extended Kalman Filter 2022

Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering book series (LNICST,volume 444). INISCOM 2022. (Q4)

https://doi.org/10.1007/978-3-031-08878-0_14

6 Fusion of Inertial and Magnetic Sensors for Autonomous Vehicle Navigation and Freight in Distinctive Environment 2021

Lecture Notes in Networks and Systems book series (LNNS,volume 366). ICERA 2021. (Q4)

https://doi.org/10.1007/978-3-030-92574-1_45

7 A VLSI architecture for H. 264/AVC variable block size motion estimation 2015

Journal of Automation and Control Engineering. (JOACE, ISSN: 2301-3702), 2015

https://doi.org/10.12720/joace.3.1.51-55

 

Giải thưởng

TT Tên giải thưởng Năm nhận Đơn vị cấp giải thưởng
1 Excellence Advisor Award, 2022 InnovativeFPGA Global Design Contest. 2022 Global Design Contest. Intel & Terasic.
2 Bằng khen cho sáng chế được cấp Bằng độc quyền. Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. 2021 Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng.
3

Outstanding Advisor Award, 2018 InnovativeFPGA Global Design Contest.

2018 Global Design Contest. Intel & Terasic.
4

Bằng khen Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam 2016. Quyết định số 6273/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Chủ Tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.

2017 Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng.
5

Bằng khen tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thành Phố Đà Nẵng lần thứ 13. Quyết định số 2780/QĐ-UBND ngày 07 tháng 05 năm 2016 của Chủ Tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.

2016 Chủ tịch UBND Tp.Đà Nẵng.