-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Trần Lê Thăng Đồng

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  Phó Giám đốc

Trình độ:  Thạc Sỹ

Email:  tranthangdong@duytan.edu.vn