-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Hệ thống nhúng

Hệ thống Hỗ trợ gọi Y tá trực khẩn cấp trong Bệnh viện

Mô tả chung: Hệ thống Hỗ trợ gọi Y tá trực khẩn cấp trong Bệnh viện. Hoạt động truyền báo hiệu hoàn toàn không dây trên nền sóng RF tầng số 433Mhz.

Giá: 50000000 VNĐ