-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Tạ Quốc Việt

Chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông

Chức vụ:  IC DESIGN ENGINEER

Trình độ:  Kỹ sư

Email:  taquocviet@dtu.edu.vn

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng