-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Phạm Quyền Anh

Chuyên ngành:  Điện tử viễn thông

Chức vụ:  ELECTRICAL ENGINEER

Trình độ:  Kỹ Sư

Email:  phamquyenanh.qb@gmail.com

Địa chỉ:  Phòng 401, Nhà D, Đại học Duy Tân, Nam Hòa Khánh, Đà Nẵng