-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Trần Lê Thăng Đồng

Chuyên ngành:  Khoa Học Máy Tính

Chức vụ:  VICE DIRECTOR

Trình độ:  Thạc sĩ

Email:  tranthangdong@duytan.edu.vn

Địa chỉ:  K814/77 Trần Cao Vân - Đà Nẵng