-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Nguyễn Văn Thọ

Chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông

Chức vụ:  TECHNICAL ADVISER

Trình độ:  Nghiên cứu sinh