-->

WE ARE CEE

CENTER ELECTRICAL ENGINEERING

FPGA, Embedded System, PCB Layout, Robotics and More

Nhân sự

Hà Đắc Bình

Chuyên ngành:  Điện tử Viễn thông

Chức vụ:  DIRECTOR

Trình độ:  Tiến sĩ